Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Nakon što registrirate poslovni nastan (ako želite trajno poslovati), za većinu uslužnih djelatnosti potrebno je ispuniti određene uvjete kako biste dobili odobrenje za početak poslovanja od strane nadležnog tijela. Zahtjev šaljete izravno nadležnom tijelu ovisno o željenoj djelatnosti.

 

EU Direktiva o uslugama i Zakon o uslugama kao pravni okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga jamči vam sljedeće slobode na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora:

 

Pravni okvir treba jamčiti uvjete lakog započinjanja poslovanja i slobodnog tržišta usluga.

 

Administrativni uvjeti za pružanje usluga moraju biti jasni, nedvosmisleni i razmjerni svojoj svrsi, bez postavljanja dodatnih i opterećujućih zahtjeva.

 

Prilikom ishođenja odobrenja za obavljanje uslužnih djelatnosti, na trajnoj ili privremenoj osnovi, nadležna tijela su dužna jednako postupati pod istim uvjetima, bez ikojeg oblika diskriminacije.

 

Ne smije se od pružatelja usluge zahtijevati ponovno ispunjavanje uvjeta koji su istovrijedni ili po vrsti i svrsi usporedivi s uvjetima koji su već ispunjeni u Hrvatskoj ili u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora.

 

Nadležna tijela trebaju priznati dokumente koji su skenirani i u kopiji, jednako kao i u originalu.

 

Nadležna tijela imaju rok izdavanje svih odobrenja – 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Ukoliko nakon isteka navedenog roka ne dobijete rješenje nadležnog tijela, to znači „šutnju administracije“, zahtjev se smatra usvojenim.

 

Ne smije se postavljati brojčana kvota na izdavanje odobrenja.

 

Odobrenje za pružanje usluga ne smije biti ograničeno glede trajanja.

 

Imate slobodu pružanja više vrsti usluga tj. obavljanja multidisciplinarnih djelatnosti.

 

Zabranjeni su izravno ili neizravno diskriminativni i ograničavajući uvjeti glede teritorija, državljanstva, prebivališta, jezika pružatelja usluga, vlasništva u kapitalu, dioničarstva, upravljačkih i nadzornih struktura i pravnog oblika.

 

Zabranjena su količinska ili teritorijalna ograničenja broja pružatelja usluga ovisno o broju stanovnika ili geografskoj udaljenosti.

 

Ako želite trajno pružati usluge, imate pravo osnivanja jednog sjedišta, a niste ih dužni imati više.

 

Ako želite povremeno i privremeno pružati usluge, a imate sjedište ili državljanstvo EU/EGP, niste obvezni registrirati sjedište (poslovni nastan) u Hrvatskoj.

 

Ne smije vam se zabraniti uspostava određenog oblika poslovno-uredske infrastrukture.

 

Ne smije vam se uvjetovati upotreba određene opreme i materijala. Ne smije vam se uvjetovati primjena specifičnih ugovornih sporazuma s potrošačima, kojima bi se sprječavalo ili ograničavalo pružanje usluga.

 

Niste dužni posjedovati poseban nacionalni identifikacijski dokument, osim redovne osobne iskaznice ili putovnice.

 

Zahtjev za pokretanje upravnog postupka može se poslati i elektroničkim putem. Čak i ukoliko je zahtjev već podnijet u pisanom obliku, može se zamijeniti elektroničkim oblikom, ali se postupak obustavlja, tj. započinje iznova.

 

Dokazne isprave mogu se također slati u elektroničkom obliku.

 

S nadležnim tijelima možete komunicirati elektronički, tijekom trajanja postupka. Podnesci dostavljeni i potpisani elektronički istovrijedni su kao i vlastoručno potpisani.

 

Na mnoge uslužne djelatnosti primjenjuje se EU pravo u području poslovnog nastana i slobode pružanja usluga.

 

Na neke uslužne djelatnosti primjenjuje se samo pravo poslovnog nastana, što znači da pružatelj usluge sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EPG) odmah po dolasku na hrvatsko tržište mora osnovati sjedište poslovanja, bez slobode prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi).

 

Potpuno izuzete od prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga uglavnom su uslužne djelatnosti koje u većini slučajeva obavlja javni sektor ili su regulirane posebnim EU propisima, bez horizontalnog okvira EU Direktive o uslugama.

 


informacije nadležnih tijela o uvjetima za obavljanje pojedinih djelatnosti

 

PRIVATNE TRŽIŠNE USLUGE ZA KOJE VRIJEDI PRAVO POSLOVNOG NASTANA I SLOBODA POVREMENOG/PRIVREMENOG PRUŽANJA USLUGA U EU/EGP

 

Profesionalne i poslovne usluge

Arhitekti

Inženjeri građevinarstva

Inženjeri elektrotehnike

Inženjeri strojarstva

Revizori

Porezni savjetnici

Odvjetnici

Geodeti

Stalni sudski tumači

Stalni sudski vještaci

Stalni sudski procjenitelji

Privatni detektivi

Privatni zaštitari (ne vrijedi pravo poslovnog nastana i sloboda povremenog/privremenog pružanja usluga u EU/EGP)

Auto škole – osposobljavanje kandidata za vozače

Posredovanje u prometu nekretnina

Agencija za privremeno zapošljavanje

Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem

Veterinari

Inženjeri šumarstva

Inženjeri drvne tehnologije

*Vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit

 

Obrazovanje i znanstveno istraživanje

Privatni dječji vrtići

Privatno osnovno i srednje obrazovanje

Privatna visoka učilišta

Obrazovanje odraslih

Znanstveno istraživanje

 

Intelektualno vlasništvo

Zastupanje u području prava industrijskoga vlasništva

Kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava

 

Graditeljstvo

Građenje

Elaborat zaštite od požara (vezano uz glavni projekt, građevinsku dozvolu, odnosno rješenje za građenje)

Energetsko certificiranje zgrada, energetski pregled građevina i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Kontrola energetskih certifikata zgrada i kontrola izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama

Prostorno uređenje

Provedba ocjenjivanja i izdavanja hrvatske tehničke ocjene

Provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda

Osposobljavanje certificiranih instalatera fotonaponskih sustava

Osposobljavanje certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava

Osposobljavanje certificiranih instalatera manjih kotlova i peći na biomasu

Osposobljavanje certificiranih instalatera plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline

Provjera ispravnosti stabilnih sustava za dojavu zapaljivih plinova i para

Provjera ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Provjera projekata (revizija) iz zaštite od požara

Upravljanje projektom gradnje

 

Trgovina

Trgovina

Internet trgovina

Trgovina drvnom sirovinom

Trgovina naftnim derivatima

Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, pružanje usluga za robu vojne namjene te prijenos obrambenih proizvoda

 

Turizam, ugostiteljstvo, smještaj

Turističke agencije

Turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ostale usluge u turizmu (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju)

Posebni oblici turističke ponude

Nautički turizam

Turistički vodiči

Turistički zastupnik

Turistički animatori

Turistički pratitelji

Ugostitelji

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Ugostiteljske usluge koje se mogu obavljati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 

Zaštita okoliša

Prikupljanje, provjera propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (npr. rashladni i klimatizacijski uređaji, protupožarni sustavi i aparati)
Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Stručno osposobljavanje i redovno usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Praćenje kvalitete zraka

Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni laboratorij)

Dozvola za emisije stakleničkih plinova

Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

Isključivanje postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama

Trgovanje emisijama stakleničkih plinova

Stručni poslovni zaštite okoliša

Prerada i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.)

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Ovlašteni laboratorij (otpad)

Referentni laboratorij (otpad)

Javna usluga prikupljanja određene posebne kategorije otpada

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom (upis u očevidnike)

Gospodarenje otpadom (očevidnici u prekograničnom prometu otpadom)

Gospodarenje otpadom (odobrenje za prekogranični promet otpadom)

Prikupljanje, provjera propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

 

Kultura

Arhivska, knjižnična, muzejska, konzervatorsko-restauratorska, umjetnička, kazališna i glazbeno-scenska djelatnost

Tiskani mediji

Knjižnice

Arhivi

Muzeji

Kazališta i glazbeno-scenska djelatnost

Konzervatorsko-restauratorska djelatnost

Umjetničko stvaralaštvo

 

Socijalna skrb

Socijalna skrb

Dadilje

Pružanje socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

 

PRIVATNE TRŽIŠNE USLUGE ZA KOJE VRIJEDI PRAVO POSLOVNOG NASTANA ALI NE VRIJEDI SLOBODA POVREMENOG/PRIVREMENOG PRUŽANJA USLUGA U EU/EGP

 

Energetika

Proizvodnja električne energije

Prijenos električne energije

Distribucija električne energije

Energetska djelatnost opskrbe električnom energijom

Trgovina električnom energijom

Organiziranje tržišta električnom energijom

Proizvodnja plina

Isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje

Dobava plina

Skladištenje prirodnog plina

Transport prirodnog plina

Distribucija plina

Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP)

Opskrba plinom

Posredovanje na tržištu plina

Zastupanje na tržištu plina

Trgovina plinom

Organiziranje tržišta plina

Proizvodnja toplinske energije

Distribucija toplinske energije

Opskrba toplinskom energijom

Proizvodnja biogoriva

Trgovina na veliko biogorivom

Skladištenje biogoriva

Proizvodnja naftnih derivata

Transport nafte, naftovodima i drugi nespomenuti oblici transporta

Transport naftnih derivata produktovodima i drugi nespomenuti oblici transporta

Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom

Skladištenje nafte i naftnih derivata

Trgovina na veliko naftnim derivatima

Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom

Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

Dodjela EIC oznaka

Dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Obračun električne energije uravnoteženja za otklanjanje neravnoteže u sustavu

 

PRIVATNE TRŽIŠNE USLUGE ZA KOJE NE VRIJEDI PRAVO POSLOVNOG NASTANA NITI SLOBODA POVREMENOG/PRIVREMENOG PRUŽANJA USLUGA U EU/EGP

 

Financijske usluge

Društva za upravljanje UCITS fondovima

Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Multilateralna trgovinska platforma

Kreditne institucije

Kreditne unije

Osiguranje

Ovlašteni aktuar

Posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Potrošačko kreditiranje

Zastupanje u osiguranju

Alternativni investicijski fond

Središnje druge ugovorne strane (engl. Central Counterparty – CCP)

Faktoring

Leasing

Investicijski fond

Središnje klirinško depozitarno društvo

Broker i investicijski savjetnik

Odobrenje investicijskom društvu

Odobrenje vezanom zastupniku

Suglasnost članu uprave investicijskog društva

 

 

 

 

OSTALO

 

Audiovizualne medijske usluge

Igre na sreću

Izvođenje šumarskih radova

Izvođenje tehničkog ispitivanja i analize drva i proizvoda od drva

Rekreacijski ribolov

Rudarstvo

Istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari

Promet eksplozivnim tvarima

Izvođenje javnih vatrometa

Odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja javnih vatrometa

Obavljanje jedne ili više vrsta miniranja

Obavljanje poslova miniranja

Izvođenje glasnog pucnja

Odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucnja

Dozvola za izvođenje javnih vatrometa

Maloprodaja pirotehničkih sredstava

Proizvodnja eksplozivnih tvari

Odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari

Humanitarno razminiranje

Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja

Popravljanje i prepravljanje oružja

Posredovanje u prometu oružjem

Proizvodnja oružja kategorije B i C

Promet oružja na veliko i malo i streljiva na malo

Ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja

Izrada pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske

Osnivanje i vođenje civilnog strelišta