Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Arhivi

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. osnivači mogu biti domaće i strane pravne i fizičke osobe
  2. osiguran potreban i primjeren radni i spremišni prostor
  3. odgovarajuća oprema
  4. potreban broj stručnoga arhivskog osoblja
  5. novčana sredstva za osnivanje i početak rada arhiva, kao i sredstva za njegov rad.

 

Specijalizirani arhivi koji se osnivaju za zaštitu, obradu i korištenje javnog arhivskog i registraturnog gradiva mogu se osnovati na temelju pribavljene suglasnosti i rješenja ministra kulture o razgraničenju nadležnosti s arhivima koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove.

 

Potrebni dokumenti

  1. studija opravdanosti i izvedivosti u kojoj treba utvrditi: postojanje minimalnih uvjeta za rad arhiva, izvor, vrstu i količinu gradiva koje će se pohraniti u arhiv te dinamiku preuzimanja, izraditi procjenu potrebnoga spremišnog, radnog i korisničkog prostora i pripadajuće opreme, utvrditi broj i strukturu potrebnoga stručnog, administrativnog i pomoćnog osoblja, izraditi procjenu sredstava za osnivanje arhiva i redovni rad po osnivanju, utvrditi izvor sredstava za osiguranje potrebnog prostora, opreme i osoblja, te trajni izvor sredstava za rad arhiva, utvrditi da su osigurani uvjeti za osnivanje arhiva, uvjeti smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broja i strukture stručnog osoblja.

 

Za priznanje strane stručne kvalifikacije u arhivskoj struci, kandidat podnosi Ministarstvu kulture zahtjev za priznanje strane stručne kvalifikacije, uz koji prilaže dokaz o državljanstvu i dokaz o ispunjavanju uvjeta za priznavanje stručnih kvalifikacija.

 

Naknada

upravna pristojba od 300 HRK za upis u Registar ustanova i od 200 HRK za priznanje inozemne stručne kvalifikacije

 

Broj računa za e-plaćanje: 1001005 -1863000160

Primatelj: Registar ustanova

IBAN:

Model: 64

Poziv na broj: 5002-47115-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

E-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr

 

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)

 

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

 

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)

 

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)

 

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)

 

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)

 

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

 

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva, donosi Ministarstvo kulture.