Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Arhivska, knjižnična, muzejska, konzervatorsko-restauratorska, umjetnička, kazališna i glazbeno-scenska djelatnost

I. arhivska djelatnost – djelatnost prikupljanja, čuvanja, uporabe i obrade arhivskog gradiva koju provode arhivi kao javne ustanove, specijalizirani arhivi ili privatni arhivi. Stručne arhivske poslove u arhivima obavljaju arhivski tehničar, viši arhivski tehničar, arhivist, viši arhivist i arhivski savjetnik.

 

II. knjižnična djelatnost – djelatnost koju obavljaju knjižnice kao javne ustanove ili ustanove (samostalne knjižnice) te kao posebne ustrojbene jedinice ustanova i drugih pravnih osoba (knjižnice u sustavu). Stručne poslove u knjižnicama obavljaju pomoćni knjižničar, knjižničar, diplomirani knjižničar, viši knjižničar i knjižničarski savjetnik.

 
III. muzejska djelatnost – djelatnost skupljanja, čuvanja i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada, trajno zaštićivanje muzejske građe, dokumentacije, lokaliteta i nalazišta, njihovo predočavanje javnosti putem izložaba te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i dokumentaciji. Stručne poslove u muzejima obavljaju kustos, viši kustos, muzejski savjetnik, muzejski pedagog, viši muzejski pedagog, muzejski pedagog savjetnik, dokumentarist, viši dokumentarist, dokumentarist savjetnik, informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, restaurator, viši restaurator, restaurator savjetnik, preparator, viši preparator, muzejski tehničar, viši muzejski tehničar, fotograf i viši fotograf.

IV. konzervatorsko-restauratorska djelatnost – djelatnost istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove, korištenja i prometa kulturnim dobrima, arheoloških iskapanja i istraživanja, koju obavljaju muzeji i galerije, restauratorske ustanove i zavodi, arhivi, knjižnice i druge javne ustanove u kulturi. Stručne konzervatorsko-restauratorske poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obavljaju restaurator tehničar, konzervator tehničar, viši restaurator tehničar, viši konzervator tehničar, konzervator, konzervator-restaurator, viši konzervator, viši konzervator-restaurator, restaurator majstor, viši konzervator tehničar II. stupnja, konzervator savjetnik i konzervator-restaurator savjetnik.

 
V. umjetničko stvaralaštvo – Samostalni umjetnici su umjetnici izvan radnog odnosa kojima je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino i glavno zanimanje. Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno–prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl. Prema područjima umjetničkog stvaralaštva i djelovanja umjetnici se mogu udruživati u umjetničke strukovne udruge. Zbog umjetničkog stvaralaštva i djelovanja umjetnici mogu osnivati umjetničke organizacije.

VI. kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela. Privatna kazališta i privatne kazališne družine mogu se osnivati kao ustanove, trgovačka društva i umjetničke organizacije, a mogu ih osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.

 

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

I. arhivska djelatnost – Specijalizirane i privatne arhive mogu osnivati domaće i strane pravne i fizičke osobe. Specijalizirani arhivi koji se osnivaju za zaštitu, obradu i korištenje javnog arhivskog i registraturnog gradiva mogu se osnovati na temelju pribavljene suglasnosti i rješenja o razgraničenju nadležnosti s arhivima koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove, a koje izdaje ministar kulture.
Arhiv se može osnovati ako su osigurani: potreban i primjeren radni i spremišni prostor, odgovarajuća oprema, potreban broj stručnoga arhivskog osoblja, novčana sredstva za osnivanje i početak rada arhiva, kao i sredstva za njegov rad.
Uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci uređuje Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10).

 

II. knjižnična djelatnost – Samostalne knjižnice mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.
Knjižnica se može osnovati ako su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o ustanovama, osigurani knjižnična građa, stručno osoblje, te prostor, oprema i sredstva za rad knjižnice.
Uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničnoj struci uređuje Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11).

 

III. muzejska djelatnost – Muzeje kao ustanove mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.
Muzeji, te muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, mogu se osnovati ako, sukladno standardima iz Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), postoji muzejska građa i muzejska dokumentacija, prostor, oprema i sredstva za rad i stručno osoblje.
Uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničnoj struci uređuje Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11).

 

IV. konzervatorsko-restauratorska djelatnost – specijalizirane pravne i fizičke osobe koje imaju dopuštenje Ministarstva kulture.
Dopuštenje se može izdati ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na stručnu osposobljenost, tehničku opremljenost, te poduzimanje potrebnih sigurnosnih mjera.

 

Pravna osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za istraživanje i proučavanje kulturnog dobra, dokumentiranje kulturnog dobra, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru, izradu prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru, izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru, ako osigura rad fizičke osobe koja ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje onih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje pravna osoba traži dopuštenje.

 

Pravna osoba smatra se stručno osposobljenom za održavanje nepokretnog kulturnog dobra, održavanje pokretnog kulturnog dobra, čuvanje kulturnog dobra, trgovinu kulturnim dobrima, prijevoz kulturnog dobra, druge poslove u vezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara, ako ima zaposlenike s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom koji će te poslove obavljati.

 

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ako ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje tih poslova.

 

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova izrade prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru, izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru ako je stekla odgovarajuće stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova na način propisan Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i posebnim propisom.

 

Potrebna tehnička opremljenost određuje se prema vrsti poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje se traži dopuštenje, a na temelju konzervatorskih, restauratorskih, tehničkih i građevinskih normi.

 

Poslovni prostor u kojem će se obavljati poslovi na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara mora biti opremljen za provođenje mjera protupožarne i protuprovalne zaštite ako se u tim prostorima smještaju kulturna dobra.

 

Strane fizičke i pravne osobe podnose dokaze o stručnoj osposobljenosti ovjerene od nadležnog tijela države članice Europske unije u kojoj imaju poslovni nastan, kao i mišljenje o do sada izvedenim radovima na kulturnim dobrima.

 

Uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci uređuje Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, 57/13).

 

V. umjetničko stvaralaštvo – Umjetnici koji imaju potvrdu ovlaštene strukovne udruge mogu osnovati umjetničku organizaciju te se mogu baviti gospodarskom djelatnošću sukladno statutu te općim i posebnim propisima koji vrijede za pojedinu djelatnost. Umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost i počinje radom upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture.
Umjetnik koji ima potvrdu ovlaštene strukovne udruge može samostalno i trajno obavljati samostalnu umjetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja dohotka. Takvi umjetnici dužni su se prijaviti u registar obveznika poreza na dohodak pri ispostavi Porezne uprave, prema mjestu svog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

 

VI. kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – Kazališta raspolažu kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, potrebnim umjetničkim osobljem te organizacijskim i tehničkim radnicima.

 

 

NADLEŽNO TIJELO

 

I. arhivska djelatnost – Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva donosi Ministarstvo kulture.
Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u arhivskoj struci nadležno tijelo je Ministarstvo kulture.

 

II. knjižnična djelatnost – Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje i o tome daje potvrdu osnivaču županijski ured nadležan za kulturu županije na čijem se području knjižnica osniva, odnosno gradski ured za kulturu Grada Zagreba, na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost.
Osnivač je dužan pribaviti potvrdu prije traženja ocjene sukladnosti akta o osnivanju knjižnice sa zakonom, odnosno prije traženja upisa u sudski registar ustanova.
Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u knjižničnoj struci nadležno tijelo je Ministarstvo kulture.

 

III. muzejska djelatnost – Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje rješenjem Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća.
Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u muzejskoj struci nadležno tijelo je Ministarstvo kulture.

IV. konzervatorsko-restauratorska djelatnost – Rješenje kojim se dopušta obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara donosi Ministarstvo kulture.
Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u konzervatorsko-restauratorskoj struci nadležno tijelo je Ministarstvo kulture.

V. umjetničko stvaralaštvo – Rješenje o upisu umjetničke organizacije u Registar umjetničkih organizacija donosi Ministarstvo kulture.

VI. kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – Postojanje uvjeta za osnivanje kazališta rješenjem utvrđuje županijski ured državne uprave nadležan za poslove kulture županije na čijem se području kazalište osniva, odnosno gradski ured za kulturu Grada Zagreba.

 

 

ISPRAVA ILI UPIS POTREBNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje ustanove.
Rješenje o davanju dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

 

ROK VAŽENJA OVE ISPRAVE ILI UPISA

I., II., III., IV. i VI. – Na neodređeno.

IV. konzervatorsko-restauratorska djelatnost – Dopuštenje se daje na vrijeme od 5 godina, a osoba kojoj je ono izdano može 6 mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

I. arhivska djelatnost – Prilikom osnivanju arhiva osnivač je dužan izraditi studiju opravdanosti i izvedivosti u kojoj treba utvrditi postojanje minimalnih uvjeta za rad arhiva. U studiji treba utvrditi izvor, vrstu i količinu gradiva koje će se pohraniti u arhiv, te dinamiku preuzimanja, izraditi procjenu potrebnoga spremišnog, radnog i korisničkog prostora i pripadajuće opreme, utvrditi broj i strukturu potrebnoga stručnog, administrativnog i pomoćnog osoblja, izraditi procjenu sredstava za osnivanje arhiva i redovni rad po osnivanju, utvrditi izvor sredstava za osiguranje potrebnog prostora, opreme i osoblja, te trajni izvor sredstava za rad arhiva, utvrditi da su osigurani uvjeti za osnivanje arhiva, uvjeti smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broja i strukture stručnog osoblja, sukladni odredbama Pravilnika o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04).
Za priznanje strane stručne kvalifikacije u arhivskoj struci, kandidat podnosi Ministarstvu kulture zahtjev za priznanje strane stručne kvalifikacije, uz koji prilaže dokaz o državljanstvu i dokaz o ispunjavanju uvjeta za priznavanje stručnih kvalifikacija.

II. knjižnična djelatnost – Osnivač je dužan pribaviti potvrdu o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice prije traženja ocjene sukladnosti akta o osnivanju knjižnice sa zakonom, odnosno prije traženja upisa u sudski registar ustanova.

III. muzejska djelatnost – Muzeji, te muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, mogu se osnovati ako, sukladno standardima iz Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), postoji muzejska građa i muzejska dokumentacija, prostor, oprema i sredstva za rad, stručno osoblje.

IV. konzervatorsko-restauratorska djelatnost – Podnositelj je dužan u zahtjevu za davanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara naznačiti za koju vrstu poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara traži dopuštenje.

a) Fizička osoba uz zahtjev prilaže:
1. dokaze o stečenoj stručnoj spremi i dosadašnjem iskustvu u obavljanju poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
2. popis kulturnih dobara na kojima je izvodila poslove, sa specifikacijom i dokumentacijom o izvršenju,
3. opis tehničke opremljenosti za obavljanje poslova (poslovni prostor, popis strojeva, alata i opreme),
4. izjavu o poduzimanju mjera potrebnih za sigurnost kulturnih dobara, te sprječavanje oštećivanja ili drugih oblika devastacije kulturnog dobra, kao i za sprječavanje krađa i drugog protupravnog postupanja, te
5. dokaz o upisu u odgovarajući registar, odnosno upisnik ili imenik (obrtnika, samostalnih umjetnika, ovlaštenih inženjera i dr.), ukoliko je podnositelj zahtjeva upisan.

b) Pravna osoba uz zahtjev prilaže:
1. izvadak iz registra u koji je pravna osoba upisana,
2. ime i prezime zaposlenika koji imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara s preslikom dopuštenja,
3. popis kulturnih dobara na kojima su izvođeni poslovi, sa specifikacijom i dokumentacijom o njihovu izvršenju,
4. ime i prezime zaposlenika koji će organizirati i obavljati poslove, s naznakom stručne spreme i godina radnog iskustva,
5. opis tehničke opremljenosti za obavljanje poslova (poslovni prostor, popis strojeva, alata i opreme),
6. izjavu o poduzimanju potrebnih za sigurnost kulturnih dobara, te sprječavanje oštećivanja ili drugih oblika devastacije kulturnog dobra, kao i za sprječavanje krađa i drugog protupravnog postupanja

Pravna osoba za obavljanje trgovine kulturnim dobrima, prilaže i opće uvjete poslovanja.

V. umjetničko stvaralaštvo – Zahtjevu za upis u Registar umjetničkih organizacija prilaže se odluka o osnivanju umjetničke organizacije, njezin statut i popis osnivača i članova s njihovim osobnim podacima i potvrdom odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici, te popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.
I., II., III., VI. – Podaci koji se upisuju u registar ustanova:
1. naziv, sjedište, djelatnost ustanove, osnivači ustanove
2. osobe ovlaštene za zastupanje ustanove
3. podružnice
4. datum usvajanja osnivačkog akta
5. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi 300,00 kuna

VI. kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – dokumentacija za upis kazališta u odgovarajući registar

I., II., III., VI. – Prijava za upis u registar ustanova podnosi se sudu u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkim putem od javnog bilježnika (elektronička prijava). Elektronička prijava potpisana naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika smatra se javno ovjerovljenom ispravom. Prilozi i ostali dokumenti na koje se prijava poziva podnose se uz prijavu na papiru u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.
I., II., III., IV, V – Za priznanje strane stručne kvalifikacije, kandidat podnosi Ministarstvu kulture zahtjev za priznanje strane stručne kvalifikacije (u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu), uz koji prilaže dokaz o državljanstvu (obična preslika i neovjereni prijevod) i dokaz o ispunjavanju uvjeta za priznavanje stručnih kvalifikacija (u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu).

 

TROŠKOVI

• upravna pristojba u iznosu od 300,00 kuna za upis u Registar ustanova
• upravna pristojba u iznosu od 200,00 kuna za priznanje inozemne stručne kvalifikacije

 

PODACI ZA UPLATU

• za upis u Registar ustanova: broj računa 1001005 -1863000160, poziv na broj: 5002-47115-OIB, model: 64
• za priznanje inozemne stručne kvalifikacije:broj računa 1001005 -1863000160, poziv na broj: 5002-756-OIB, model:64
• korisnik: državni proračun; svrha doznake: upravna pristojba

 

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska (osobno i poštom)

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

I. arhivska djelatnost – rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva – 30 dana od dana prijama zahtjeva
Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije – 3 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva
II. knjižnična djelatnost – rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice – 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
III. muzejska djelatnost – rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja – 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
IV. konzervatorsko-restauratorska djelatnost – rješenje o davanju dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva
V. umjetničko stvaralaštvo – rješenju o upisu u registar umjetničkih organizacija – 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva
VI. kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja -30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva

 

PRAVNI LIJEKOVI

Žalbe na navedena rješenja podnose se nadležnom Upravnom sudu.

 

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DJELATNOST
dostupni online na stranicama Narodnih novina

I. arhivska djelatnost – Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04) Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04), Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99), Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02), Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02), Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

II. knjižnična djelatnost – Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

III. muzejska djelatnost – Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11)

IV. konzervatorsko-restauratorska djelatnost – Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11 , 25/12, 136/12), Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, 33/89, 128/99), – Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, 36/11), Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10), Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, 57/13), Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04), Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06), Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)

V. umjetničko stvaralaštvo – Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96 – Ispravak), Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (NN 53/96, 57/09), Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samo­stalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04)

VI. kazališna i glazbeno-scenska djelatnost – Zakon o kazalištima (NN 71/06), Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007), Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)

Izvor informacija: Ministarstvo kulture
Datum zadnje izmjene: 23.9.2013.