Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Audiovizualne medijske usluge

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Audiovizualna medijska usluga je usluga čija je osnovna namjena emitiranje programa za informiranje, zabavu ili obrazovanje opće javnosti putem elektroničkih komunikacijskih mreža (u smislu odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama). Takva audiovizualna medijska usluga je televizijsko emitiranje ili audiovizualna medijska usluga na zahtjev i/ili audiovizualna komercijalna komunikacija, u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima.

 

Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga mora

 • imati sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj
 • biti upisan u sudski ili drugi propisani registar u Hrvatskoj
 • imati koncesiju te potpisan ugovor o koncesiji u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13 – i Zakonom o koncesijama, NN 143/12
 • ispunjavati opće i programske uvjete propisane Zakonom o elektroničkim medijima
 • ispunjavati posebne tehničke, prostorne, financijske i kadrovske uvjete za obavljanje audiovizualnih medijskih usluga sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika, NN 83/14;

 

Potrebni dokumenti

 1. Rješenje sudskog ili drugoga propisanog registra (za pravnu osobu) ili obrtnica (za fizičku osobu)

 

 1. Tehnički pregled i Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta:
 • na području koncesije pružatelj medijske usluge mora raspolagati opremom i drugim tehničkim sredstvima koja osiguravaju kvalitetnu proizvodnju, prijenos i emitiranje programa sukladno programskoj osnovi, te čuvanje snimki objavljenog programa
 • oprema mora biti funkcionalna
 • pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji za prijenos programa koriste kabel, Internet, satelit i druge dopuštene oblike prijenosa ili pružaju usluge na zahtjev, ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta dokazuju putem potpisane izjave o raspolaganju navedenom opremom
 • pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji ne posjeduju svoju opremu, odnosno dio ili cjelokupnu opremu osiguravaju kroz usluge drugih tvrtki, ispunjavanje uvjeta dokazuju odgovarajućim ugovorom ili drugim pravnim aktom.

 

 1. Vjerodostojna isprava o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim  za obavljanje djelatnosti, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu prostora, kao dokaz ispunjavanja minimalnih prostornih uvjeta:
 • pružatelji medijskih usluga općeg televizijskog programa te pružatelji medijskih usluga na zahtjev koji obavljaju satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa trebaju unutar poslovnog prostora osigurati odvojene prostorije za:
 1. a) upravu i/ili glavnog urednika,
 2. b) novinare (redakciju),
 3. c) marketing i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako pružatelj medijske usluge obavlja te poslove,
 4. d) studio i režiju
 • pružatelji medijskih usluga na zahtjev koji obavljaju satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa mogu u istoj prostoriji osigurati obavljanje poslova iz točke a)-c).
 • prostorija za smještaj odašiljačke opreme mora osiguravati minimalne tehničke uvjete za optimalan rad odašiljačke tehnike.

 

 1. Vjerodostojna isprava (izvadak iz evidencije HZMO) te preslika Ugovora o radu, kao dokaz ispunjavanja minimalnih kadrovskih uvjeta:
 • pružatelji medijskih usluga moraju imati glavnog urednika koji je novinar i koji je u radnom odnosu. Direktor/predsjednik uprave/ravnatelj pružatelja medijske djelatnosti i glavni urednik mogu biti ista osoba.
 • glavni urednik specijaliziranog televizijskog programa te pružatelja medijskih usluga na zahtjev ne mora biti novinar.
 • za obavljanje djelatnosti medijskih usluga za opći televizijski program na području koncesije pružatelj medijske usluge mora imati u radnom odnosu, uz glavnog urednika, i:
 1. a) za područje koncesije do 49.999 stanovnika: dvije osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,
 2. b) za područje koncesije od 50.000 do 99.999 stanovnika: tri osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,
 3. c) za područje koncesije od 100.000 do 499.999 stanovnika: četiri osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,
 4. d) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika: pet osoba koje sudjeluju u stvaranju programa.
 • za obavljanje djelatnosti medijskih usluga za specijalizirani televizijski program na području koncesije pružatelj medijske usluge mora imati u radnom odnosu, uz glavnog urednika, i:
 1. a) na području koncesije do 499.999 stanovnika: dvije osobe koje sudjeluju u stvaranju programa,
 2. b) za područje koncesije od 500.000 i više stanovnika: tri osobe koje sudjeluju u stvaranju programa.
 • nakladnik televizije koji ima koncesije za pružanje medijske usluge na dva ili više područja dužan je za svako koncesijsko područje ispuniti minimalne kadrovske uvjete.
 • Vjerodostojna isprava o raspolaganju sredstvima na računu (izvod) ili osiguranju početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja (pismo namjere financijske ustanove), kao dokaz ispunjavanja minimalnih financijskih uvjeta ovisno o razini koncesije i drugim uvjetima, sukladno poslovnom planu pružatelja medijske usluge.
 • Poslovni plan pružatelja medijske usluge izrađuje se za prve 3 godine, a obavezno sadrži:
 1. a) izvore financiranja potrebne za pokretanje programskog kanala i za obavljanje djelatnosti
 2. b) pregled planiranih prihoda i rashoda i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan

 

 1. Odluka Vijeća za elektroničke medije o davanju koncesije i potpisan ugovor o koncesiji tj. Odluka Vijeća o davanju dopuštenja za usluge na zahtjev i za satelitski, internetski I kabelski prijenos temeljem čl. 19. i/ili 79. Zakona o elektroničkim medijima

 

U javnom natječaju za dodjelu koncesije sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača. U postupku davanja dopuštenja dovoljno je dostaviti neovjerene preslike i neovjerene prijevode (može i mailom).

 

Naknada

U postupku javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija plaća se u jednokratnom iznosu naknada od:

 1. a) 100,00 HRK za zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije i
 2. b) 3.000,00 HRK za podnošenje ponude za sudjelovanje u postupku javnog natječaja.

 

U postupku davanja dopuštenja nije propisana naknada.

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-208

 

Vijeće za elektroničke medije

 

Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)

 

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (NN 83/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Odluka o davanju koncesije

Dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos

Dopuštenje za uslugu na zahtjev

 

Pravni lijekovi

Protiv odluke o davanju koncesije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

 

Protiv odluke o dopuštenju za satelitski, internetski, kabelski prijenos te odluke o dopuštenju za uslugu na zahtjev nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.