Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Uvjeti za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari:

 1. da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja, oporabe i stavljanja na tržište oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
 2. da pravna osoba raspolaže prostorom za postavljanje opreme za procese obnavljanja i oporabe ovih tvari
 3. da pravna osoba posjeduje opremu za prikupljanje, obnavljanje, oporabu i fizikalno-kemijsku analizu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
 4. da pravna osoba raspolaže prostorom za privremeno skladištenje za prikupljene, obnovljene i oporabljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove te za ove otpadne tvari koje po fizikalno-kemijskim svojstvima ne odgovaraju kvaliteti nove tvari
 5. da posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove
 6. da posjeduje dozvolu za skladištenje otpada prema posebnom propisu
 7. da zapošljava osobu koja ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera
 8. da je imenovala odgovornu osobu za nadzor obavljanja poslova prikupljanja, obnavljanja i oporabe koja je stručno osposobljena

 

Potrebni dokumenti:

 1. dokaz o registraciji djelatnosti
 2. dokaz o raspolaganju prostorom
 3. dokaz o raspolaganju opremom i prostorom za skladištenje
 4. dokaz o posjedovanju dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 5. dokaz o posjedovanju dozvole za skladištenje otpada prema posebnom propisu
 6. popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu
 7. imenovanje odgovorne osobe

 

Naknada:

70 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

pisarnica@mzoip.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

 

Dozvola se izdaje na rok od pet godina.

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.