Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Dozvola za emisije stakleničkih plinova

Uvjeti za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi:

Ishoditi Dozvolu za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja ili zrakoplova.

 

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova koji sadrži:

– opis postrojenja i djelatnosti, uključujući i tehnologiju,

– opis sirovina i pomoćnih materijala čije korištenje dovodi do emisija stakleničkih plinova

– izvore emisija stakleničkih plinova,

 

Uz zahtjev se prilaže:

– 2 pisana primjerka Plana praćenja potpisanih od strane ovlaštenog zastupnika postrojenja (iz sudskog registra)

– 2 CD s Planom praćenja u propisanom formatu.

 

Naknada:

70 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

ets-postrojenja@mzoip.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

 

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14)

 

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (NN 70/15)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja ili zrakoplova

 

Pravni lijekovi:

Protiv dozvole nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.