Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Gospodarenje otpadom (očevidnici u prekograničnom prometu otpadom)

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja uvoz i/ili izvoz otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, dužna je upisati se u:

  1. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili
  2. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku.

 

Potrebni dokumenti:

U Očevidnik Ministarstvo upisuje osobu koja uz zahtjev dostavi sljedeće priloge:

  1. dokaz o registraciji za odgovarajuću trgovačku djelatnost,
  2. popis vrsta otpada za koje se traži upis u Očevidnik prema ključnim brojevima otpada sukladno Europskom katalogu otpada i oznakama otpada sukladno Prilozima III., III.A i III.B Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006,
  3. ako je uvoznik otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za oporabu otpada kojeg želi uvoziti ako je oporabitelj ili dokaz o statusu trgovca, odnosno posrednika,
  4. ako je izvoznik otpada, dokaz da posjeduje dozvolu za sakupljanje otpada kojeg želi izvoziti ili da je proizvođač otpada, trgovac ili posrednik.

 

Naknada:

biljezi 20 HRK (za podnošenje zahtjeva) + 50 HRK (za odbijanje zahtjeva)

 

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

E-mail: okolis.otpad@mzoip.hr

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Potvrda o upisu u Očevidnik

Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje potvrde

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.