Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Gospodarenje otpadom (odobrenje za prekogranični promet otpadom)

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku sukladno članku 3. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, Ministarstvo odobrava pisanim odobrenjem propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Zahtjev za izdavanjem odobrenja podnositelj obavijesti izvan Republike Hrvatske podnosi putem nadležnog tijela države polazišta, dok podnositelj obavijesti s područja Republike Hrvatske zahtjev podnosi Ministarstvu koje ga prosljeđuje nadležnim tijelima država provoza i odredišta sukladno članku 4. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.

Sukladno članku 2. točki 15. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti je osoba ili tijelo iz dolje navedenog popisa, određeno prema redoslijedu utvrđenom u popisu:

 1. izvorni proizvođač,
 2. ovlašteni novi proizvođač koji izvršava postupke prije isporuke,

iii. ovlašteni skupljač koji je iz raznih malih količina iste vrste otpada sakupljenog iz različitih izvora sklopio pošiljku koja treba krenuti s jedinstvenog mjesta navedenog u obavijesti,

 1. registrirani trgovac kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz i., ii. i iii. da u njegovo/njezino ime bude podnositelj obavijesti,
 2. registrirani posrednik kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz i., ii. i iii. da u njegovo/njezino ime bude podnositelj obavijesti,
 3. ako su sve osobe iz i., ii., iii., iv. i v., ako je primjenjivo, nepoznate ili su nesolventne, posjednik.

Potrebni dokumenti:

Sukladno članku 124. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom uz zahtjev se prilaže:

 1. obavijest o prekograničnom prometu otpada – notifikacija i dokument o prometu iz Priloga I.A i I.B Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 izdane od strane nadležnog tijela države polazišta i ispunjene od strane podnositelja obavijesti,
 2. ugovor između podnositelja obavijesti i primatelja otpada sukladno članku 5. Uredbe br. (EZ-a) br. 1013/2006,
 3. ugovor između primatelja otpada i osobe koja obavlja oporabu/zbrinjavanje ako primatelj otpada nije ujedno i oporabitelj/zbrinjavatelj,
 4. odgovarajuća polica osiguranja ili jamstvo banke sukladno članku 6. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 u iznosu dovoljnom za pokriće svih planiranih pošiljki sukladno obavijesti iz točke 1. ovoga stavka,
 5. odgovarajuća polica osiguranja ili jamstvo banke od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama,
 6. preslika dozvole za oporabu, odnosno zbrinjavanje otpada osobe koja će taj otpad oporabiti, odnosno zbrinuti,
 7. opis tehnološkog postupka oporabe i/ili zbrinjavanja otpada,
 8. ruta transporta uključujući moguće alternativne putove,
 9. popis nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet otpadom.

 

Zahtjev u slučaju uvoza otpada koji podliježe notifikacijskom postupku bit će odobren uz uvjet da:

 1. su ispunjeni uvjeti iz članka 124. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
 2. je primatelj registriran za obavljanje odgovarajuće trgovačke djelatnosti,
 3. je priložena analiza kemijskog sastava otpada kada je to primjenjivo,
 4. uvoz planirane količine otpada ne premašuje kapacitet postrojenja za oporabu.

 

Zahtjev u slučaju provoza otpada koji podliježe notifikacijskom postupku bit će odobren uz uvjet da:

 1. su ispunjeni uvjeti iz članka 124. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
 2. je izdano odobrenje države odredišta.

 

Zahtjev u slučaju izvoza otpada koji podliježe notifikacijskom postupku bit će odobren uz uvjet da:

 1. su ispunjeni uvjeti iz članka 124. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
 2. podnositelj obavijesti je registriran za obavljanje odgovarajuće trgovačke djelatnosti,
 3. podnositelj obavijesti posjeduje dozvolu za sakupljanje one vrste otpada koju namjerava izvoziti ako je skupljač,
 4. je priložen izvornik ili ovjerena preslika važećeg ugovora o posredovanju sa svakim proizvođačem ili posjednikom ili vlasnikom otpada čiji otpad namjerava izvoziti, ako je podnositelj obavijesti trgovac ili posrednik,
 5. je priložen izvadak iz Očevidnika o nastanku i tijeku otpada ako je podnositelj obavijesti proizvođač otpada.

 

Naknada:

biljezi 20 HRK (za podnošenje zahtjeva) + 50 HRK (za odbijanje zahtjeva)

po izdavanju odobrenja za uvoz 2.000 HRK

po izdavanju odobrenja za izvoz 2.000 HRK

po izdavanju odobrenja za provoz 5.000 HRK

 

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

E-mail: okolis.otpad@mzoip.hr

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

 

Uredba (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Odobrenje za uvoz / izvoz / provoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku

 

Rješenje o odbijanju / odbacivanju / obustavi postupka

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.