Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Gospodarenje otpadom (upis u očevidnike)

 

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vodi sljedeće očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom:
 • Očevidnik prijevoznika otpada,
 • Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom,
 • Očevidnik trgovaca otpadom,
 • Očevidnik reciklažnih dvorišta,
 • Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad,
 • Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada.

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost prijevoza otpada ako je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada. U Očevidnik prijevoznika otpada upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:
 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti prijevoza,
 • da posjeduje važeći dokument kojim se odobrava prijevoz sukladno propisu kojim su uređuje prijevoz,
 • da raspolaže vozilom i vozačem koji udovoljavaju uvjetima propisanim propisima kojima se uređuje prijevoz.
 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom ako je upisana u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom. U očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaz da je registrirana za obavljanje djelatnosti posredovanja u gospodarenju otpadom.
 2. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost trgovanja otpadom ako je upisana u Očevidnik trgovaca otpadom. U Očevidnik trgovaca otpadom upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaz da je registrirana za obavljanje djelatnosti trgovanja otpadom, te dokaz o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom. Trgovac otpadom smatra se vlasnikom otpada kojeg je otkupio i može preuzeti otpad u posjed ako raspolaže skladištem otpada za koje je izdana važeća dozvola ili reciklažnim dvorištem koje je upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta.
 3. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati postupak sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu ako je upisan u Očevidnik reciklažnih dvorišta. U Očevidnik reciklažnih dvorišta upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:
 • da je registrirana za djelatnost sakupljanja otpada,
 • da raspolaže reciklažnim dvorištem u smislu ovoga Zakona,
 • da je reciklažno dvorište označeno sukladno pravilniku o uvjetima za gospodarenje otpadom,
 • da raspolaže odgovarajućim brojem spremnika za odvojeno prikupljanje otpada,
 • da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom.
 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može privremeno skladištiti vlastiti proizvodni otpad u količini većoj od 150 t neopasnog otpada, odnosno 200 kg opasnog otpada ako je upisana u Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad. U Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze da raspolaže odgovarajućim spremnicima i prostorom za privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada u sklopu građevine u kojoj obavlja osnovnu djelatnost, te dokaz o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom.
 2. Pravna ili fizička osoba – obrtnik te poljoprivrednik može obavljati postupak energetske oporabe određenog neopasnog otpada, ako je upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada. Osoba upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada može obavljati postupak energetske oporabe sljedećeg otpada:
 • biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva,
 • biljni otpad nastao u industriji proizvodnje hrane u slučaju kada se koristi proizvedena toplinska energija,
 • vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom celuloze i papira, ukoliko se energetska oporaba obavlja na mjestu njegove proizvodnje i uz korištenje proizvedene toplinske energije,
 • drvni otpad izuzev onog koji može sadržavati halogene organske spojeve ili teške metale kao rezultat obrade sa sredstvima zaštite drveta, premazivanja ili lijepljenja, te drvnog otpada koji potječe od gradnje ili rušenja,
 • otpad od pluta.
 1. U gore navedeni Očevidnik upisat će se osoba koja uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti u kojoj se koristi energija dobivena oporabom,
 • da raspolaže uređajima i opremom za energetsku oporabu otpada,
 • da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom,
 • da udovoljava uvjetima iz propisa koji uređuju zaštitu zraka.

 

Dokumenti

 

Naknada:

biljezi 20 HRK (za podnošenje zahtjeva) + 50 HRK (za odbijanje zahtjeva)

 

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

E-mail: okolis.otpad@mzoip.hr

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 i 51/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Potvrda kojom se osoba upisuje u Očevidnik

Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje potvrde

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.