Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Gospodarenje otpadom

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

 

 1. Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada, te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada.
 2. Dozvolom za gospodarenje otpadom određuje se:
 • adresa građevine u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,
 • količina otpada kao najveća količina pojedine vrste otpada koja se može godišnje obraditi i vrsta otpada prema ključnim brojevima iz Kataloga otpada,
 • postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima,
 • uvjeti obavljanja tehnoloških procesa (tehničko-tehnološke uvjete obavljanja tehnološkog procesa, sigurnosno-preventivne mjere, obveze praćenja emisija u zrak, vodu, more, tlo i sustav javne odvodnje otpadnih voda, mjere upravljačkog nadzora),
 • mjere za postupanje s otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja tehnoloških procesa,
 • datum do kad mora biti obavljena revizija dozvole,
 • mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

 

Potrebni dokumenti:

 

 1. Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole podnosi se u pisanom i digitalnom obliku na propisanom obrascu.
 2. Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku djelatnosti za koju se traži dozvola s pripadajućim postupcima, lokaciji građevine u kojoj će se obavljati postupci gospodarenja otpadom, te podatke o vrstama i količinama otpada.
 3. Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole prilaže se:
 • izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra u ovjerenoj preslici,
 • akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
 • dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,
 • dokaz o imenovanju odgovorne osobe, odnosno presliku radne knjižice ili ugovora o radu za tu osobu,
 • potvrda da joj nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti,
 • elaborat gospodarenja otpadom,
 • dokaz o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem na način propisan pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona,
 • mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz članka 91. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.
 1. Podnositelj zahtjeva dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom i zamjenika koji će u slučaju spriječenosti odgovorne osobe izvršavati njezine obveze. Za odgovornu osobu i njezinog zamjenika može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 • koja ima tri godina iskustva na poslovima gospodarenja otpadom,
 • koja ima zvanje tehničke, tehnološke ili prirodoslovne struke,
 • koja nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola,
 • koja u zadnjih tri godina nije osuđena za kazneno djelo ili prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, odnosno za kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta,
 • koja posjeduje temeljna znanja o propisima o gospodarenju otpadom, kategorizaciji otpada te rizicima i mogućnostima skladištenja i obrade otpada

 

Dokumenti

 

Naknada:

biljezi 20 HRK (za podnošenje zahtjeva) + 50 HRK (za odbijanje zahtjeva)

po izdavanju pozitivnog rješenja 1.000,00 HRK

 

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

E-mail: okolis.otpad@mzoip.hr

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola / Rješenje kojim se dozvoljava obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.