Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Internet trgovina

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 

Opći uvjeti

 • upis djelatnosti u odgovarajuće, propisane registre ili upisnike
 • ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

 

Trgovac, pravna osoba upisuje djelatnost trgovine u sudski registar pri nadležnom trgovačkom sudu (prema sjedištu pravne osobe). Za internet trgovinu potrebno je registrirati djelatnost pod nazivom – usluge informacijskog društva.

 

Trgovac, fizička osoba – obrtnik upisuje djelatnost trgovine u obrtni registar koji se vodi pri nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za gospodarstvo, prema mjestu sjedišta obrta. Ako će se baviti Internet trgovinom tada mora registrirati i djelatnost pod nazivom – usluge informacijskog društva.

 

Djelatnost trgovine mogu, obavljati i druge fizičke i pravne osobe, ako su upisane u odgovarajuće zakonom propisane Upisnike ili registre.

 

Minimalno tehnički i drugi uvjeti

 • minimalni tehnički uvjeti – osigurati odgovarajuće skladištenje robe (skladište ne trebaju za prodaju usluga)
 • ukoliko internet trgovac koristi skladište – uvjeti o gradnji, prevenciji požara i zaštiti na radu
 • ukoliko se obavlja internet trgovina sa hranom – opći sanitarni, zdravstveni i higijenski uvjeti
 • uvjeti propisani posebnim propisima, sukladno vrsti robe, načinu trgovanja robom, fizikalno – kemijskim i drugim karakteristikama robe

 

Potrebni dokumenti

 • zahtjev (unificiran za sve županije)
 • upravna pristojba
 • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) ili dokaz o upisu u Upisnik sukladno posebnim propisima
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu)

 

Internet trgovci moraju u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima i nadležnim

tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti informacije, kao što su:

 • ime i prezime ili tvrtka davatelja usluge
 • sjedište obrta ili pravne osobe davatelja usluge
 • kontakt podatke davatelja usluge
 • broj sudskog ili drugog javnog registra u koje je davatelj usluge upisan, te podatke o registru
 • pojedinosti o nadležnom tijelu ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru
 • porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost

 

– u pogledu djelatnosti reguliranih profesija:

 • profesionalnu ili sličnu instituciju kod koje je davatelj usluge registriran
 • profesionalni naziv i zemlju koja ga je odobrila
 • uputu o profesionalnim pravilima u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove

dostupnosti

 

Naknada

Upravna pristojba 70 HRK (kod predaje zahtjeva) + 350 HRK (u korist proračuna nadležne županije)

 

Podaci za e-plaćanje:

korisnik: u korist proračuna prema sjedištu prodajnog objekta; svrha doznake: upravna pristojba i sl.

model: obratiti se nadležnom županijskom uredu za gospodarstvo

broj računa ovisno o sjedištu prodajnog objekta – OIB

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78,  10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-111

info@mingo.hr

 

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)

 

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14)

 

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)

 

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine donosi mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba.

 

Pravni lijekovi

Protiv izdanog rješenja može se izjaviti žalba, nadležnom Ministarstvu gospodarstva (drugostupanjsko tijelo državne uprave Vlade RH), Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja od strane mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za gospodarstvo prema mjestu gdje se nalazi prodajni objekt. Žalba se predaje Ministarstvu gospodarstva, a na koju se plaća upravna pristojba u iznosu od 50 HRK.