Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Isključivanje postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama

Operater postrojenja koji je ishodio dozvolu za emisije stakleničkih je do 15. srpnja 2012. godine Ministarstvu mogao podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

  • je operater postrojenja imao emisije stakleničkih plinova manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 prethodne godine, sukladno verificiranom izvješću o emisijama, isključujući emisije iz biomase
  • za postrojenje za izgaranje operater ima nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW,
  • će operater postrojenja provoditi mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija

 

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama

Uz zahtjev se prilaže izvješće o emisijama iz postrojenja za 2008., 2009. i 2010. godinu i izvješće o verifikaciji kojim dokazuje da su emisije stakleničkih plinova iz postrojenja manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 navedene godine, isključujući emisije iz biomase.

 

Naknada:

70 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

ets-postrojenja@mzoip.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

 

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o isključenju iz sustava trgovanja emisija stakleničkih plinova

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.