Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Uvjeti za donošenje i provedbu Odluke o obavljanju usluge:

 1. Područje pružanja javne usluge je područje jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odlukom o načinu pružanja ove usluge ovoga članka odrediti područje pružanja te usluge na razini mjesne samouprave sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
 2. Javnu uslugu pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
 3. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga koja sadrži:
 • kriterij obračuna količine otpada,
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
 • najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
 • područje pružanja javne usluge.
 • odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 • opće uvjete ugovora s korisnicima.
 1. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati u skladu s odredbama ovoga Zakona:
 • trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela,
 • javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,
 • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
 1. Davatelj usluge dužan je:
 • udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja,
 • predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom,
 • snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom,
 • raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova
 1. Davatelj usluge može sklopiti ugovor o pružanju javne usluge s pravnom i fizičkom osobom – obrtnikom na njegov zahtjev
 2. Davatelj usluge koji osim pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, obavlja i drugu djelatnost, mora osigurati knjigovodstveno vjerodostojno praćenje prihoda i rashoda djelatnosti i organizacijsko razdvajanje obavljanja djelatnosti
 3. Direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem usluga:
 • mora posjedovati stručna znanja i sposobnosti u vezi obavljanja poslova gospodarenja otpadom i propisa o gospodarenja otpadom,
 • odgovorna je za stručno i učinkovito obavljanje poslova i s tim u vezi provedbu propisa koji uređuju gospodarenje otpadom,
 • mora posjedovati važeću potvrdu o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom

 

Naknada:

biljezi 20 HRK (za podnošenje zahtjeva) + 50 HRK (za odbijanje zahtjeva)

 

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

E-mail: okolis.otpad@mzoip.hr

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se donosi Odluka

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.