Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Konzervatorsko-restauratorska djelatnost

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Djelatnost mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe koje imaju dopuštenje Ministarstva kulture.

 

Dopuštenje se može izdati ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

  1. stručnu osposobljenost
  2. tehničku opremljenost
  3. poduzimanje potrebnih sigurnosnih mjera.

 

Pravna osoba ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za istraživanje i proučavanje kulturnog dobra, dokumentiranje kulturnog dobra, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru, izradu prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru, izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru, ako osigura rad fizičke osobe koja ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje onih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje pravna osoba traži dopuštenje.

 

Pravna osoba smatra se stručno osposobljenom za održavanje nepokretnog kulturnog dobra, održavanje pokretnog kulturnog dobra, čuvanje kulturnog dobra, trgovinu kulturnim dobrima, prijevoz kulturnog dobra, druge poslove u vezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara, ako ima zaposlenike s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom koji će te poslove obavljati.

 

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ako ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje tih poslova.

 

Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova izrade prijedloga konzervatorsko-restauratorskog zahvata na pokretnom kulturnom dobru, izvođenje restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru ako je stekla odgovarajuće stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova.

 

Potrebna tehnička opremljenost određuje se prema vrsti poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za koje se traži dopuštenje, a na temelju konzervatorskih, restauratorskih, tehničkih i građevinskih normi.

 

Poslovni prostor u kojem će se obavljati poslovi na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara mora biti opremljen za provođenje mjera protupožarne i protuprovalne zaštite ako se u tim prostorima smještaju kulturna dobra.

 

Strane fizičke i pravne osobe podnose dokaze o stručnoj osposobljenosti ovjerene od nadležnog tijela države članice Europske unije u kojoj imaju poslovni nastan, kao i mišljenje o do sada izvedenim radovima na kulturnim dobrima.

 

Potrebni dokumenti

Rješenje kojim se dopušta obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara donosi Ministarstvo kulture.

 

Naknada

Nema

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4866-666

E-mail: nives.milinkovic@min-kulture.hr

 

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11 , 25/12, 136/12),

 

Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, 33/89, 128/99)

 

Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10)

 

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, 36/11)

 

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

 

Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, 57/13)

 

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)

 

Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06)

 

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dopuštenje se daje na vrijeme od 5 godina, a osoba kojoj je ono izdano može 6 mjeseci prije isteka važenja dopuštenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

 

Pravni lijekovi

Žalbe na navedeno rješenje podnosi se nadležnom Upravnom sudu.