Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni laboratorij)

Uvjeti za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka:

 1. da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka
 2. da zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja kvalitete zraka
 3. da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 4. da je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 za jednu ili više referentnih metoda mjerenja propisanih Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka
 5. da je uspješno sudjelovao u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka za koje je akreditiran za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju
 6. da je uspješno organizirao ili sudjelovao u organizaciji ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama
 7. raspolaže s mjernom opremom i radnim prostorom za potrebe provođenja redovnih ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama.

 

Potrebni dokumenti:

 1. izvadak iz registra o sjedištu u državi članici EU ili potvrda o uzajamnosti za zemlje sa sjedištem izvan EU
 2. popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu
 3. preslika potvrde o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite zraka
 4. opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja kvalitete zraka u kojima je sudjelovao
 5. izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 6. potvrda o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s popisom referentnih metoda mjerenja propisanih Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka i za koje se traži dozvola, u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 7. dokaz o uspješno provedenom sudjelovanju u ispitivanjima sposobnosti referentnih laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka za koje je akreditiran, za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju
 8. dokaz o organizaciji ili sudjelovanju u organizaciji ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama
 9. dokaz o raspolaganju mjernom opremom i radnim prostorom za organizaciju ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama

 

Naknada:

70 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

pisarnica@mzoip.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja