Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Porezni savjetnici

Djelatnost poreznog savjetništva mogu obavljati porezni savjetnici koji djelatnost poreznog savjetništva obavljaju kao samostalnu djelatnost i javna trgovačka društva za porezno savjetništvo, te strani porezni savjetnici iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora

 

Porezni savjetnik iz države ugovornice Europskog gospodarskog prostora može obavljati ili porezno-savjetničku djelatnost pod nazivom „porezni savjetnik“ (upisuje se u Imenik stranih poreznih savjetnika) ili porezno-savjetničke radnje

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 1. opći uvjeti:
 • poslovna sposobnost
 • zdravstveni uvjeti
 • prebivalište na teritoriju RH
 • nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava te službene dužnosti
 • poznavanje hrvatskoj jezika i latiničnog pisma – IZNIMKA: državljani država ugovornica Europskog gospodarskog prostora moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s primateljem usluga
 1. posebni uvjeti:
 • završen odgovarajući akademski stupanj obrazovanja verificiran diplomom Republike Hrvatske iz područja ekonomije ili prava
 • najmanje pet godina radnog iskustva u poreznim poslovima
 • položeni ispit za poreznog savjetnika

 

Potrebni dokumenti

 • preslika diplome
 • dokaz o prebivalištu
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu
 • izjava o nekažnjavanju

 

informacije za državljane EGP

 • državljani EGP moraju priložiti potvrdu o državljanstvu države ugovornice EGP, dokaz o tome da imaju pravo obavljati djelatnost poreznog savjetnika u svojoj matičnoj državi te dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta propisanih Zakonom o poreznom savjetništvu
 • porezni savjetnik iz države EGP koji se ne upisuje u Imenik stranih poreznih savjetnika HKPS mora pismenim putem obavijestiti o namjeri obavljanja radnji poreznog savjetništva u RH i dostaviti dokaze o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi, a u Hrvatskoj mora navesti adresu ili odrediti punomoćnika za primanje pismena
 • dokazi koje strani porezni savjetnik mora dostaviti kod upisa u Imenik stranih poreznih savjetnika ne smiju biti stariji od 6 mjeseci te mogu biti priloženi u neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik

 

Naknada

500 HRK za pristupninu za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita za poreznog savjetnika

 

8.500 HRK za naknadu za polaganje ispita za poreznog savjetnika

 

e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatska komora poreznih savjetnika

IBAN: HR75 2340 0091 1105 2947 2

 

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora poreznih savjetnika

Draškovićeva 45, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 8886-743

info@hkps.hr

 

Zakon o poreznom savjetništvu (NN 127/00, 76/13)

 

Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (NN 5/13)

 

Program polaganja ispita za poreznog savjetnika (NN 5/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Hrvatska komora poreznih savjetnika izdaje Odobrenje za rad, osim za strane porezne savjetnike koji se upisuju u Imenik stranih poreznih savjetnika koji vodi Komora

 

Pravni lijekovi

Žalba nadležnom Ministarstvu financija protiv upravnog akta koje izdaje tijelo koje je određeno Statutom Hrvatske komore poreznih savjetnika, a kojim se daje ili uskraćuje odobrenje za rad. Upravni spor se može pokrenuti protiv rješenja o prestanku ili zabrani obavljanja djelatnosti poreznog savjetnika.