Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Posredovanje u prometu nekretnina

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 

Posrednik u prometu nekretnina može biti trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, sa sjedištem u Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP).

 

Posrednici sa sjedištem u Hrvatskoj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • ako su kao trgovačko društvo ili obrtnik registrirani u sudskom ili obrtnom registru za obavljanje djelatnosti posredovanja odnosno poslovanja nekretninama
 • ako imaju sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme sa barem jednim licenciranim agentom posredovanja u prometu nekretnina
 • ako sklope sa osiguravajućom kućom policu osiguranja za štetu koju bi mogli prouzročiti obavljanjem djelatnosti posredovanja na svotu koja ne smije biti manja od 200.000 HRK po štetnom događaju, odnosno 600.000 HRK za sve štetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini (priznaju se police osiguranja iz drugih država EU/EGP)

Posrednici sa sjedištem u drugim državama EU/EGP koji ispunjavaju uvjete sukladno propisima države u kojoj imaju poslovni nastan, a u Republici Hrvatskoj djelatnost posredovanja u premetu nekretnina žele obavljati privremeno ili povremeno dostavljaju:

 • prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina Hrvatskoj gospodarskoj komori pri kojoj se vodi Registar posrednika u prometu nekretnina (preuzimanje).  Izjava se može dostaviti i elektroničkim putem Jedinstvenoj kontaktnoj točki koja je uspostavljena pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Izjava sadrži sve bitne informacije o pružatelju djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina te služi u svrhu informiranja i jednake dostupnosti svih subjekata koji obavljaju djelatnost posredovanja u prometu nekretnina u Hrvatskoj)

Potrebni dokumenti

Za ishođenje rješenja o upisu u Imenik agenata, stranka sa sjedištem u Hrvatskoj ili državi EU/EGP podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o najmanje srednjoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (način i uvjeti polaganja stručnog ispita propisani su pravilnicima)

 

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar posrednika u prometu nekretnina koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, stranka sa sjedištem u Hrvatskoj ili državi EU/EGP podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev, koji sadrži osnovne podatke o poslovnom subjektu (naziv, adresa poslovanja, adresa sjedišta, osoba s položenim stručnim ispitom za agenta posredovanja u stalnom radnom odnosu na puno radno vrijeme, osiguravateljsko društvo), ostale podatke o poslovnom subjektu
 • upravna pristojba
 • izvadak iz odgovarajućeg registra, kojim podnositelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti ( sudski registar ili obrtni registar)
 • temeljni akt društva: društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnica
 • Ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina
 • Ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika, i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu iz članka 5. stavka. 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

 

Naknada

Upravna pristojba 70 HRK

 

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta

svrha doznake: upravna pristojba – nekretnine

 

troškovi stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina – 1500 HRK

 

Dodatne obveze

Posrednik koji je ispunio uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, dužan je jednom godišnje Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti dokumentaciju iz koje proizlazi da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina (temeljni akt društva, društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnica, ugovor o radu s ovlaštenim agentom te ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika)

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-111

E-mail: info@mingo.hr

 

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14)

 

Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08)

 

Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08)

 

Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08)

 

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu agenta u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upisu obrta ili trgovačkog društva u Registar posrednika u prometu nekretnina

 

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Kao revizorski (drugostupanjski) sud prvostupanjskim sudovima, propisana je nadležnost Visokog upravnog suda u Zagrebu.