Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Uvjeti za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

 1. da pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 2. da pravna osoba sa sjedištem izvan Europske unije ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te dokaz o postojanju uzajamnosti
 3. da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 4. da zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 5. da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 6. za praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, raspolaže mjernom opremom za obavljanje poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema metodama mjerenja propisanim Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i da je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 za svaku referentnu metodu mjerenja posebno, odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675
 7. Iznimke od osnovnih uvjeta iz točaka 1.-6. ovog Obrasca, propisane su člankom 55. stavkom 5. Zakona o zaštiti zraka.

 

Potrebni dokumenti:

 1. izvadak iz registra o sjedištu u državi članici EU ili potvrda o uzajamnosti za zemlje sa sjedištem izvan EU
 2. popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu
 3. preslika potvrde o položenom stručnom ispitu iz područja praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 4. opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao
 5. izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 6. potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s popisom referentnih metoda mjerenja ili drugih metoda mjerenja za koje je proveden postupak dokazivanja ekvivalentnosti s referentnim metodama mjerenja, odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675 propisanih Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora za koje se traži dozvola, u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Naknada:

70 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

pisarnica@mzoip.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN, br. 130/11, 47/14)

 

Pravilnik o praćenju emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN, br. 129/12, 97/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja