Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Prerada i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.)

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti prerade i prepakiranja kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.):

 1. Za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) namijenjenog za izvoz, ponovni izvoz ili trgovinu na području Europske unije, vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj dužan je ishoditi ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
 2. Ovlaštenik mora voditi i redovito ažurirati evidenciju o:
 • količini otkupljenog ili proizvedenog kavijara za svaku vrstu jesetre
 • podrijetlu primjeraka
 • državi podrijetla kavijara
 • državi izvoza ili ponovnog izvoza kada su primjerci nabavljeni u trećim državama, odnosno državi nabave ako su primjerci nabavljeni u državama članicama Europske unije
 • dobavljačima kavijara
 • datumu uvoza ili nabave
 • broju i datumu dopuštenja za uvoz kada su primjerci nabavljeni u trećim državama
 • prepakiranom kavijaru iz svake pojedine pošiljke, navodeći broj i neto masu svih primarnih pakovanja
 • količini izvezenog i ponovno izvezenog kavijara u slučaju izvoza i ponovnog izvoza u treće države ili količini kavijara prodanog u državama članicama Europske unije
 • količini proizvedenog kavijara u slučaju vlastite proizvodnje
 • količini uskladištenog kavijara.

Ovlaštenik dostavlja godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a evidencija mora biti u svakom trenutku dostupna na uvid nadležnim tijelima.

 1. Ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara dužan je pakovanja kavijara označavati prema preporukama Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka.

 

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za ovlaštenjem mora sadržavati:

 • za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte
 • za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte
 • vrstu djelatnosti (npr. uvoz, izvoz, ponovni izvoz, obrada, prerada, pakiranje, prepakiranje)
 • predviđene godišnje količine kavijara za pojedinu djelatnost
 • datum početka djelatnosti
 • vrstu jesetre i tip kavijara
 • države podrijetla sirovine.

 

Podaci iz točke 1. ili 2. potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

 

Naknada:

70 kn državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

e-mail: pisarnica@mzoip.hr

 

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, br. 94/13)

Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (sl l 166, 19. 6. 2006., str. 1–69)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se daje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti prerade i prepakiranja kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.)

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 43/12)