Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Uvjeti za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

 1. da pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 2. da pravna osoba sa sjedištem izvan Europske unije ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te dokaz o postojanju uzajamnosti
 3. da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 4. da zapošljava najmanje tri radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, odnosno struke te sanitarnog inženjerstva – područje biomedicina i zdravstvo i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 5. da raspolaže radnim prostorom unutar kojeg je laboratorij za obavljanje dijela postupka analize uzoraka, obrade i prikaza mjernih rezultata i provjere mjernih postupaka i podataka dobivenih mjerenjem ili uzorkovanjem osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru, odnosno izravno na ispustu otpadnih plinova
 6. za djelatnost provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija iz nepokretnih izvora da je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 za referentne metode mjerenja emisija propisanih Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, a koje su u skladu s normom HRN EN 14181

 

Potrebni dokumenti:

 1. izvadak iz registra o sjedištu u državi članici EU ili potvrda o uzajamnosti za zemlje sa sjedištem izvan EU
 2. popis radnika s dokazom o njihovoj stručnoj osposobljenosti – elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu
 3. preslika potvrde o položenom stručnom ispitu iz područja praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 4. opis radnog iskustva radnika te popis stručnih poslova praćenja praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora u kojima je sudjelovao
 5. izvadak iz zemljišne knjige, odnosno ugovor o zakupu radnog prostora u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 6. potvrda o akreditaciji praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s popisom referentnih metoda mjerenja emisija koje su u skladu s normom HRN EN 14181 za koje se traži dozvola, u izvorniku ili ovjerenoj preslici

 

Naknada:

70 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160,

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

pisarnica@mzoip.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

 

Pravilnik o praćenju emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu ali se može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja