Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

Operater postojećeg postrojenja koje ispunjava uvjete za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, uključujući operatera postrojenja za proizvodnju električne energije koje proizvodi toplinu i malog postrojenja koje može biti isključeno iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, podnosi zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša.

 

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca koji sadrži:

  • podatke o djelatnostima, metodološko izvješće i izvješće o verifikaciji u pisanom i elektroničkom obliku
  • podaci o djelatnostima i metodološko izvješće dostavljaju se na obrascu o podacima o djelatnostima i obrascu o metodološkom izvješću koje Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama. Obrazac o podacima o djelatnostima i obrazac o metodološkom izvješću potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje

 

Naknada:

70 HRK državnih biljega ili uplata na račun IBAN HR1210010051863000160

MODEL HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB uplatitelja

 

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 3717-111

ets-postrojenja@mzoip.hr

 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

 

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12, 154/14)

 

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (NN 70/15)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o besplatno dodijeljenim emisijskim jedinicama

 

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.