Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Stalni sudski procjenitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Stalnim sudskim procjeniteljem može se imenovati fizička osoba koja:

  • je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru
  • je nakon završene srednje škole radila najmanje 10 godina na poslovima u struci za koju se školovala ili samostalno obavljala obrtničku djelatnost odnosno najmanje 10 godina samostalno vodila obiteljsko gospodarstvo baveći se poljoprivredom ili šumarstvom
  • je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova sudskog procjenitelja

 

Za stalnog sudskog procjenitelja ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu.

 

Potrebni dokumenti

  1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim procjeniteljem
  2. Životopis
  3. Domovnica
  4. Svjedodžba odnosno diploma odgovarajuće struke
  5. Potvrda da je nakon završene srednje škole podnositelj zahtjeva najmanje 10 godina radio na poslovima u struci za koju se školovao, ili samostalno obavljao obrtničku djelatnost odnosno najmanje 10. godina samostalno vodio obiteljsko gospodarstvo baveći se poljoprivredom ili šumarstvom
  6. Potvrda nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak.
  7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sudskog procjenitelja izdano od strane liječnika specijalista medicine rada.

 

Naknada

 

70 HRK upravne pristojbe

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa (Županijski ili Trgovački sud nadležan prema mjestu prebivališta kandidata)

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3714-000

lpetrovic@pravosudje.hr

 

Zakon o sudovima (NN 28/13)

 

Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima (NN 64/98 i 88/08)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o imenovanju stalnim sudskim procjeniteljima

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za imenovanje stalnim sudskim procjeniteljem dopuštena je žalba u roku od 15 dana po primitku istog. Žalba se predaje županijskom odnosno trgovačkom sudu koje je izdalo rješenja a o žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.