Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Nautički turizam

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje usluga u nautičkom turizmu, za koje trebaju ishoditi rješenje nadležnog tijela.

 

Iznimno, bez rješenja, turističke usluge iznajmljivanja plovila i pružanja usluge smještaja mogu pružati pravne i fizičke osobe, ako ispunjavaju uvjete sukladno posebnom propisu iz nadležnosti ministarstva nadležnog za pomorstvo, koji uređuje uvjete za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu.

 

Potrebni dokumenti

popis je dostupan na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta nautičkog turizma:

 1. Dokaz o registriranoj djelatnosti (presliku obrtnice / izvatka iz sudskog registra)
 2. Dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom
 3. Upisni list (za jahte i brodove)
 4. Svjedodžbu o sigurnosti plovidbe / Dozvolu za plovidbu brodice

 

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta luke nautičkog turizma:

 1. Podatke o luci nautičkog turizma (koncesija)
 2. Podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja posluje lukom nautičkog turizma (obrtnica, rješenje trgovačkog suda)
 3. Dokaz o uporabljivosti objekta (građevinska, uporabna dozvola):
 4. a) uporabna dozvola izdana sukladno čl. 136., 182. ili 184. Zakona o gradnji (NN 153/13)
 5. b) akti i dokumenti sukladno čl. 175. st. 6. Zakona o gradnji:

– građevine izgrađene do 15.02.1968.:

– pravomoćna građevinska dozvola ili

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

 

– građevine izgrađene od 16.02.1968. do 19.06.1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19.06.1991. i

potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

 

– građevine izgrađene od 20.06.1991. do 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20.06.1991. do 30.09.2007. i

uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

 

– građevine izgrađene od 01.10.2007.:

– konačna uporabna dozvola

– za objekte do 400 m2 – rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva

rješenje o izvedenom stanju

 

Uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga u nautičkom turizmu:

 1. Rješenje o upisu u trgovački registar ili presliku obrtnice
 2. Dokaz o korištenju poslovnog prostora – receptivni dio (u luci nautičkog turizma)
 3. Dozvola za plovidbu brodice odnosno Upisni list jahte

 

potrebni obrasci dostupni su na stranicama na stranicama nadležnih ureda državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba

 

sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača

 

Naknada

Upravne pristojbe na zahtjev od 20 HRK i za rješenje kojim se utvrđuju uvjeti za luke nautičkog turizma i to:

sidrišta i privezišta plaća se upravna pristojba u iznosu od 300 HRK

suhe marine plaća se upravna pristojba u iznosu od 1000 HRK

marine plaća se upravna pristojba u iznosu od 1500 HRK

 

Za rješenje kojim se utvrđuju uvjeti za kategorizaciju plovnih objekata plaća se upravna pristojba u iznosu od 300 HRK.

 

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva, ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju – za marine).

 

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Račun državne riznice

IBAN: HR12 10010051863000160

Model: HR63

Poziv na broj upravne pristojbe: HR 63 5002-43214-OIB – podaci se razlikuju za svaku županiju i Grad Zagreb
Poziv na broj za troškove postupka (povjerenstvo): HR62 5665-43214-13005-19

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma (za utvrđivanje vrste i kategorije luke nautičkog turizma – marina)

Prisavlje 14, Zagreb

Tel.. +385 (0) 1 6169-111

pravni@mint.hr

 

Ured državne uprave u županiji, gradski ured Grada Zagreba

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)

 

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08, 83/09)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za luke nautičkog turizma koje se kategoriziraju

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za luke nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju plovnih objekata

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za luke nautičkog turizma koje se kategoriziraju nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Protiv rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za luke nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za turizam.

Protiv rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju plovnih objekata, može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za turizam.